ISPIT ZA PORESKOG SAVETNIKA

Udruženje poreskih savetnika Srbije na osnovu člana 2., 3. i 4. Pravilnika opolaganju ispita za poreskog savetnika (u daljem tekstu: Pravilnik)

RASPISUJE 1.ISPITNI ROK ZA POLAGANJE ISPITA ZA PORESKOG SAVETNIKA

koji će se održati u 15.01.2021.godine.

Na osnovu člana 2. Pravilnika, polaganju ispita za poreskog savetnika moguda pristupe lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. da imaju najmanje visokoškolsko obrazovanje,

2. da imaju tri godine praktičnog iskustva u oblasti poreza, revizije ili računovodstva,

3. da su završila obrazovanje (predavanja) o srpskom poreskom zakonodavstvu koje traje najmanje 48 časova,

4. da nisu pravosnažno (ni uslovno) osuđivana za krivična dela protiv imovine, privrede i pravnog prometa i da im nije izrečena zatvorska kazna u trajanju od dve ili više godina.


Kandidati moraju uz prijavu da prilože dokaze o ispunjavanju zahtevanih uslova. Kao relevantni dokazi smatraju se:

• fotokopija pasoša ili lične karte,

• original ili overena fotokopija diplome o završenom visokoškolskom obrazovanju,

• potvrda poslodavca o radnom iskustvu od najmanje tri godine u oblasti poreza, revizije ili računovodstva,

• potvrda o završenom obrazovanju (predavanjima) o srpskom poreskom zakonodavstvu koje je trajalo najmanje 48 časova.

• potvrda da lice nije pravosnažno (ni uslovno) osuđivano za krivično delo protiv imovine, privrede i pravnog prometa i da mu nije izrečena zatvorska kazna u trajanju od dve ili više godina.


Kandidati koji su završili edukaciju na Poreskoj akademiji ne treba da prilažu potvrdu o stečenom obrazovanju (predavanjima).

Ispit, se obavlja samo u pismenom obliku i traje 3 sata,

Rok za prijavu, mesto, vreme i ostali detalji vezano za polaganje ispita biće naknadno objavljeni.

Informacije možete dobiti na telefon 066/287 287 ili preko elektronske pošte udruzenje@ups-rs.com

TOP