CILJEVI UDRUŽENJA

1. Doprinos pobolјšanju statusa delatnosti poreskog savetovanja;

2. Ujedinjavanje uslova poslovanja u delatnosti poreskog savetovanja;

3. Organizacija entiteta u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima i standardima kontrole kvaliteta pri pružanju usluga poreskog savetovanja;

4. Organizovanje pružanja profesionalno-stručne pomoći članovima radi standardizacije pružanja usluga;

5. Uspostavlјanje saradnje sa organima i organizacijama radi unapređivanja sistema rada u javnoj praksi na svim nivoima;

6. Pokretanje inicijative za donošenje i izmenu zakona i drugih propisa na području poreza i poreskog sistema;

7. Podsticanje razvoja transfera tehnologije i znanja u oblasti poreskog savetovanja;

8. Doprinos efikasnijem i kvalitetnijem pružanju usluga iz oblasti poreskog savetovanja;

9. Informisanje članova Udruženja i šire javnosti o aktuelnim zbivanjima u oblasti poreskog savetovanja, poreskih zakona i poreskog sistema;

10. Pružanje stručne i pravne pomoći članovima;

11. Pokretanje inicijative za donošenje i izmenu zakona i drugih propisa u vezi sa pružanjem usluga poreskog savetovanja na tržištu;

12. Organizovanje promotivnih aktivnosti za potrebe članova udruženja;

13. Negovanje dobrih poslovnih običaja u skladu sa klјučnim načelima i principima kodeksa poreskih savetnika;

14. Ostvarivanje drugih cilјeva od zajedničkog interesa za delatnost u celini.


RADI OSTVARIVANJA SVOJIH CILJEVA UDRUŽENJE NAROČITO:

• Sarađuje sa drugim udruženjima u Srbiji, udruženjima poreskih savetnika u inostranstvu i međunarodnim organizacija koje udružuju poreske savetnike;

• Sarađuje sa fakultetima i drugim stručnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i sa državnim organima i organizacijama u cilju rešavanja ključnih pitanja rada članova Udruženja;

• Organizuje tribine, odnosno javne rasprave;

• Kontinuirano radi na usavršavanju i edukaciji svojih članova.


ČLANSTVO

Članovi Udruženja mogu biti fizička lica sa visokom stručnom spremom, koja su zainteresovana za ličnim profesionalnim usavršavanjem i za razvoj i unapređenje usluga poreskog savetovanja, a koji dobrovoljno pristupe u članstvo i prihvate ciljeve i Statut Udruženja.

APR Rešenje

Statut udruženja

TOP