BRISEL 14. JUNA 2021.


Ministri ECOFIN-a razgovaraće o stopama PDV-a

Ministri finansija Saveta za ekonomska i finansijska pitanja na sastanku planiranim za 18. jun razgovaraće o pitanjima PDV-a i ekonomskom oporavku od korona krize u Evropi. Pored toga, ministri će razmeniti mišljenja o finansijskim uslugama, fiskalnoj održivosti, evropskom semestru 2021. kao i stanju bankarske unije. Ministri će takođe odobriti uslove za sastanak ministara finansija G20 koji bi trebalo da se održi od 7. do 10. jula 2021.

Ministri će raspravljati o stopama PDV-a koje će činiti modernizovani režim stopa PDV-a u EU. Takođe će se razgovarati o upotrebi izuzeća od PDV-a za mere preduzete u javnom interesu na nivou EU, kao što je PDV tretman robe i usluga koje Unija distribuira državama članicama za hitnu upotrebu, kao što je ranije ove godine Komisija predstavila.

Pored toga, ministri će razgovarati o Instrumentu sledeće generacije EU, koji je od ključne važnosti za plan oporavka EU i rešavanje ekonomskih izazova izazvanih korona krizom, kao i o sprovođenju bespovratnih sredstava i zajmova dostupnih za javne investicije i zajmova u iznosu od 672,5 milijardi evra. reforme u državama članicama.

Junski paket prekršaja Evropske komisije

Evropska komisija objavila je svoj paket za kršenje zakona za jun 2021. godine u kome se navode pravne radnje koje Komisija sprovodi protiv država članica koje ne ispunjavaju obaveze prema zakonu EU.

Komisija je Bugarskoj izdala zvanično pismo sa zahtevom da ukine subvencije za podružnice koje podležu „alternativnim oblicima oporezivanja“ sadržane u transpoziciji Direktive o izbegavanju poreza. Bugarska ima dva meseca da odgovori na pitanja koja je pokrenula Komisija pre nego što izda obrazloženo mišljenje.

Takođe u vezi sa Direktivom o izbegavanju poreza, Nemačka je dobila obrazloženo mišljenje zbog neuspeha da saopšti sve potrebne nacionalne mere koje u potpunosti primenjuju pravila o izlaznom porezu ATAD1 i zbog neuspeha da saopšti sve potrebne nacionalne mere u pogledu neusklađenosti sa trećim zemljama od ATAD2. U odsustvu mera koje se saopštavaju, Komisija može predmet uputiti Evropskom sudu pravde.

Pored toga, Komisija je Švedskoj poslala zvanično pismo sa zahtevom da izmeni svoja pravila koja ograničavaju poreski odbitak kamata plaćenih povezanim kompanijama osnovanim u drugim državama EU / EEA, zbog nespojivosti njenog nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, u skladu sa presudom Suda pravde C-484/19 Lekel, kojom je utvrđeno da su švedska pravila rezultirala neopravdanim ograničenjem slobode osnivanja. Švedska ima dva meseca da odgovori na pitanja koja je pokrenula Komisija pre nego što izda obrazloženo mišljenje.

Komisija je takođe poslala obrazložena mišljenja Mađarskoj, Holandiji i Poljskoj jer nisu u potpunosti pravilno primenili petu direktivu o sprečavanju pranja novca u nacionalni zakon. Države članice morale su da u potpunosti primene Direktivu do 10. januara 2020. Države članice imaju dva meseca da osiguraju da je njihovo nacionalno zakonodavstvo u skladu sa Direktivom, u protivnom Komisija može odlučiti da slučajeve uputi Sudu pravde. Komisija je u saopštenju za javnost u vezi sa paketom za kršenje pravila navela da će čvrsto sprovođenje pravila o BPPN biti prioritet u osiguravanju integriteta finansijskog sistema EU u post-COVID eri.

Platforma za poresku saradnju - Radionica o ulozi oporezivanja u postizanju rodne ravnopravnosti

Platforma za poresku saradnju održaće radionicu 15. juna o ulozi oporezivanja u postizanju rodne ravnopravnosti. Stručnjaci iz PCT partnera (MMF, OECD, UN i Svetska banka), vlada, istraživačkih centara, akademske zajednice i civilnog društva razgovaraće o tome kako poreska politika i poreske i carinske uprave mogu uticati na rodnu ravnopravnost, posebno u kontekstu pandemije COVID-19 , istražiti napredak u prikupljanju podataka i metodologiji i istražiti mogućnost uključivanja inicijativa za rodnu ravnopravnost u poreske reforme.

CFE i Globalna platforma poreskih savetnika (GTAP) snažno se zalažu za kreatore politike da integrišu rodni element u poresku politiku, posebno pozivajući se na potencijal povećanog poreskog morala. U izjavi iz maja 2019. godine podržali smo projekte koje vodi UN, a koji su nedavno promovisali svest o rodnom integrisanju u oblast upravljanja javnim finansijama putem svojih rodno odgovornih inicijativa za oporezivanje i budžetiranje. Promovišući rodno neutralnu raspodelu resursa i povećanje prihoda, vlade doprinose pravičnijim društvima i više prilika za sve. CFE i GTAP u potpunosti podržavaju rodno odgovorne politike kao sredstvo za poboljšanje percepcije pravičnosti i uspostavljanje fiskalne jednakosti među svim građanima, bez obzira na pol.

Komisija EU usvaja uredbu o e- trgovini sa PDV-om

Komisija EU je sada usvojila i implementirala uredbu za e-trgovinu sa PDV-om, koja se odnosi na proširenje posebne šeme za isporuke robe elektronskim interfejsima kako bi pokrila sve daljinske prodaje dobara i usluga izvršenim za lica koja nisu poreski obveznici.

Izmene i dopune uredbe o sprovođenju utvrđuju pravila u vezi sa razmenom evidencija koje vode poreski obveznici ili njihovi posrednici i određuju nadležne organe odgovorne za koordinaciju administrativnih istraga.

Vebinar CFE poreske akademije o razvoju kriptovaluta & digitalna regulacija - 17. jun

Vebinar u junu 2021. godine u CFE Poreskoj akademiji obradiće temu „Razvoj kriptovaluta i digitalnih propisa za poreske savetnike“, ispitujući značajna dešavanja u sferi kriptovaluta i e-imovine sa čime poreski savetnici treba da budu upoznati, procese digitalne transformacije u Evropi i Italiji, kao i održivu tranziciju i primenu tehnologija koje mogu biti od pomoći.

Vebinar će se održati u četvrtak, 17. juna 2021. u 16:00 CEST.

TOP