BRISEL 1. FEBRUAR 2021.


OECD BEPS akcija 14 - Javne konsultacije

OECD je održao onlajn javnu konsultaciju 1. februara o pregledu za 2020. god. BEPS akcije 14 o minimalnim standardima za rešavanje sporova i poboljšanju postupka međusobnog dogovora (MAP-Mutual agreement procedure). Primljeni komentari javnosti u vezi sa konsultacijama obrađivani su putem panel diskusija.

Govornici su razgovarali o pitanjima koja se tiču sprečavanja sporova, pristupa MAP-u, rešavanja slučajeva MAP-a, primene sporazuma o MAP-u, statistike u vezi sa upotrebom MAP-a i sugestijama za njegovo poboljšanje

Konsultacije su dostupne putem veb stranice OECD-a.
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-2020-review-beps-action-14.htm

Procena Revizorskog suda EU je da je 70 milijardi godišnje izgubljeno usled izbegavanja plaćanja poreza na dobit

Evropski revizorski sud objavio je izveštaj o razmeni poreskih informacija u EU, ocenjujući efikasnost sistema za period od 2014. do 2019. godine, ispitujući predloženi i uspostavljeni okvir, praćenje sprovođenja i učinak sistema razmene.

Revizorski sud procenjuje u svom izveštaju da se zbog problema sa sistemom razmene i nepotpunih tj. Neefikasnih izveštavanja gubi između 50 i 70 milijardi evra poreskog prihoda godišnje.

Izveštaj naglašava probleme sa nedostatkom smernica i nedovoljnim merenjem rezultata sistema, a Revizorski sud u svom izveštaju preporučuje da Komisija EU proširi aktivnosti praćenja i uvede zakonodavne predloge za razmenu svih relevantnih informacija o prihodima.

Izveštaj je dostupn na linku:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03/SR_Exchange_tax_inform_EN.pdf

Komisija EU proširuje opseg privremenog okvira državne pomoći

Komisija EU je sada produžila trajanje i obim Privremenog okvira državne pomoći, usvojenog u martu 2020. godine, kako bi pomogla državama članicama u suočavanju sa ekonomskim uticajem epidemije COVID-19. Komisija se konsultovala sa državama članicama o produženju okvira tokom protekle nedelje.

Okvir omogućava državama članicama da pružaju pomoć: obezbeđivanjem bespovratnih sredstava, selektivnih poreskih beneficija i avansnih plaćanja; pružanje državnih garancija za zajmove koje uzimaju preduzeća; subvencionisanje javnih zajmova kompanijama, uspostavljanje zaštitnih mera za banke koje pružaju državnu pomoć privredi; i pružanje kratkoročnog osiguranja izvoznih kredita.

Komisija je sada proširila Okvir na primenu do 31. decembra 2021.god. i povećala iznose pomoći koji se mogu dodeliti preduzećima. Prošireni opseg takođe omogućava državama članicama da u kasnijoj fazi

pretvorene otplative zajmove pretvore u bespovratna sredstva, a Komisija je privremeno uklonila sve zemlje sa liste „tržišnih rizika“ u okviru kratkoročne Izjave o kreditnom osiguranju za izvoz.

Više detalja možete naći ovde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_261

Reimenovan je predsedavajući radne grupe EU za oporezivanje preduzeća

Ljudmila Petkova, direktorka poreske politike bugarskog Ministarstva finansija, ponovo je imenovana za predsedavajuću Saveta radne grupe za kodeks ponašanja EU (oporezivanje preduzeća). Grupa je odgovorna za primenu kodeksa ponašanja o oporezivanju preduzeća i pregled poreske liste EU-a onih koji ne sarađuju.

Grupa za kodeks ponašanja održala je danas, 1. februara, neformalnu video konferenciju. Druga pitanja o kojima se razgovaralo tokom sastanka uključuju pripremu ažuriranja liste EU nekooperativnih jurisdikcija, uključujući nacrt izveštaja o izmenama i dopunama liste EU, kriterijum izveštavanja od zemlje do zemlje (CbCR), odbrambene mere i razmenu pitanja specifičnih rizika.

Sledeći sastanak Grupe je 9. februara 2021.

OECD je objavio izveštaj o oporezivanju upotrebe energije za održivi razvoj

OECD je objavio izveštaj pod naslovom Oporezivanje upotrebe energije za održivi razvoj, ispitujući mogućnosti za reformu poreza na energiju i subvencije u odabranim ekonomijama u razvoju i zemljama u razvoju, kroz analizu oporezivanja energije u 15 zemalja, i to: Obala Slonovače, Egipat, Gana, Kenija, Maroko, Nigerija i Uganda u Africi; Filipini i Šri Lanka u Aziji; i Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, Gvatemala, Jamajka i Urugvaj u Latinskoj Americi i na Karibima.

Izveštaj otkriva da, iako 83% zemalja ne oporezuje emisiju ugljenika, da bi se mogao podići ekvivalent od 1% u BDP-u ako bi zemlje postavile stope ugljenika na emisije ekvivalentne 30 evra po toni CO2 imajući u vidu da 13 od 15 zemalja imaju iskustva sa akcizama na gorivo, primena takvog poreza bila bi administrativno ostvariva.

Izveštaj o efektivnim stopama ugljenika biće objavljen u narednim mesecima analizirajući cenu emisije ugljenika u poređenju sa klimatskim troškovima.

Izveštaj možete pogledati ovde:
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-energy-use-for-sustainable-development.htm

TOP